Dostawy i zwroty w Unii Europejskiej [cz. 1/2]

Unia Europejska dąży do usunięcia prawnych barier w całej wspólnocie i do jak największego ujednolicenia wewnętrznego rynku. Unijne dyrektywy dotyczą gospodarki i wymiany handlowej, w tym transgranicznej. Paradoksalnie, mimo legendarnej biurokratyzacji i dużej ilości regulacji, handel w ramach wspólnoty staje się łatwiejszy. Nieco trudniej prowadzić interesy poza granicami Unii, przeszkodą są różne systemy prawne, ograniczenia przy imporcie towarów lub wysokie taryfy celne. Przed rozpoczęciem działalności w innym kraju warto wiedzieć, na co należy się przygotować.

 

Istotą Wspólnoty Europejskiej są cztery podstawowe swobody: przepływu osób, kapitału i towarów oraz świadczenia usług, ustanowione w celu stworzenia obszaru swobodnej cyrkulacji ekonomicznej. Swobodny przepływ towarów, kluczowy dla branży e-commerce, oznacza zniesienie przez poszczególne państwa barier takich jak cła i dodatkowe podatki inne niż te nakładane na produkty krajowe oraz ograniczenia ilościowe. Nazywane jest to zakazem dyskryminacji, natomiast zakaz protekcji dotyczy nakładanie podatków bezpośrednich mających chronić inne produkty i wprowadzania zakazów ilościowych. Do tego należy dodać wzajemne uznawanie standardów oraz pewne wyjątki dotyczące ochrony krajowych rynków. Przed wprowadzeniem towarów na rynek UE nale ży upewnić się, czy produkty spełniają wymagania w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, a także ochrony środowiska i praw konsumenta. Przedsiębiorcy mają również obowiązek zgłaszania przepływów handlowych powyżej progów ustalanych przez indywidualnie przez kraje członkowskie.

 

Działalność e-commerce regulują przepisy o handlu elektronicznym, sprzedaży na odległość i sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa. Przy takiej formie zawierania umów konsumentowi przysługuje szczególna ochrona. Po pierwsze przedsiębiorca musi dopełnić obowiązku informacyjnego przed zawarciem umowy, dlatego na stronie sklepu muszą znaleźć się następujące informacje:

 

  • dane przedsiębiorcy,
  • podstawowe cechy towarów lub usługi,
  • łączna cena wraz  z podatkami, a także opłata za przesyłkę i inne dodatkowe koszty,
  • sposoby płatności i dostawy w UE,
  • opis procedury reklamacyjnej,
  • informacje o prawie do odstąpienia od umowy: warunki, terminy i opis procedury,
  • koszty i sposoby zwrotu,
  • termin w którym oferta lub cena pozostają wiążące.

 

Po zawarciu umowy konsument musi otrzymać potwierdzenie jej zawarcia wraz z wyżej wymienionymi informacjami, w razie wątpliwości to przedsiębiorca musi udowodnić, że spełnił powyższe wymagana.

 

Towary muszą zostać dostarczone bez zbędnej zwłoki i jeśli w umowie nie wskazano inaczej, nie później niż 30 dni od zawarcia umowy. Jeśli to niemożliwe, klient może zwrócić się o dodatkowy termin, i gdy ten nie zostanie dotrzymany, może rozwiązać umowę i zażądać zwrotu pieniędzy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy termin dostawy ma istotne znaczenie (np. w przypadku sukni ślubnej), gdy towar nie dotrze na czas, klient może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i ma prawo do pełnego zwrotu kosztów. Zazwyczaj to sprzedawca organizuje przesyłkę i zamawia przewoźnika, dlatego jest odpowiedzialny za to, co dzieje się z towarami i ponosi koszty ewentualnego uszkodzenia towarów w trakcie dostawy w Unii Europejskiej

 

Podatki VAT w Unii Europejskiej i akcyza

 

Podatki w Unii Europejskiej można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Te drugie są zawarte w  cenach produktów, w krajach członkowskich należy pamiętać przede wszystkim o dwóch z nich.

 

a) VAT – podatek od towarów i usług

 

Jeden z podstawowych podatków, dostarcza budżetom znaczną część przychodów. W UE ustalona jest dolna granica stawki podstawowej podatku VAT - 15%. Nie ma za to górnego limitu, w tej chwili najwięcej na świecie płacą Węgrzy - 27%. Kraje członkowskie mogą stosować, jedną stawkę obniżoną oraz zgodnie z wynegocjowanymi warunkami stawki przejściowe, np. w Polsce funkcjonuje obniżona stawka 8% i preferencyjna 5%. Stawka zerowa VAT może być stosowana jedynie w stosunku do dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu towarów do krajów trzecich (niebędących członkami UE). Każdy podatnik musi posiadać numer identyfikacji podatkowej nazywany VAT UE, to nic innego jak NIP poprzedzony kodem literowym, np. PL. Numer ten nadaje urząd skarbowy po rejestracji przy pomocy druku VAT-R, gdy już się go uzyska, należy się nim posługiwać przy każdej transakcji.

 

Obowiązki w zakresie VAT zależą od kraju dostawy w UE, rodzaju towarów lub usług oraz statusu prawnego kontrahentów. Transakcje między firmami (model B2B) zarejestrowanymi, jako podatnicy VAT UE nie są obłożone daniną są to wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT). Taką dostawę trzeba odpowiednio udokumentować, a także uwzględnić, że nie przy każdej operacji tego typu obowiązuje stawka 0%. Należy też stale śledzić zmiany w prawodawstwie, w obliczu wielu nadużyć, m.in. słynnych karuzel VAT-owskich, Komisja Europejska przygotowuje przepisy, które mają ujednolicić europejski system podatkowy. Pomaga też w tym system VIES, w którym można zweryfikować numer i wiarygodność kontrahenta. Należy też pamiętać o INTRASTAT, jeśli obrót przekracza określone limity. Ich wysokość jest określana odrębnie w każdym państwie członkowskim i ma przede wszystkim cele statystyczne.

 

Przy sprzedaży i wysyłce bezpośrednio do konsumentów (B2C) w innym kraju UE, z reguły wymagana jest rejestracja firmy i opodatkowanie wg stawek obowiązujących w kraju wysyłki – chyba że wartość sprzedaży w danym roku podatkowym nie przekracza określonego progu. Progi sprzedaży, od których rejestracja jest obowiązkowa, są publikowane na stronach prowadzonych przez instytucje krajowe i unijne, np. pod tym linkiem.

 

b) akcyza

 

Akcyzę stosuje się w dwóch przypadkach: aby ograniczyć spożycie produktów lub ze względu na duże zyski z działalności (niskie koszty produkcji, a wysokie spożycie). W krajach Unii podatek akcyzowy dotyczy alkoholu i napojów alkoholowych, produktów energetycznych i energii elektrycznej oraz wyrobów tytoniowych. Wspólne są zasady produkcji, przemieszczania i przechowywania wyrobów akcyzowych oraz wymiaru i poboru akcyzy od tych wyrobów, natomiast stawki akcyzy na poszczególne wyroby są określane przez poszczególne państwa, ale nie mogą być niższe od poziomów ustalonych w dyrektywach. W przypadku sprzedaży przez internet obowiązują specjalne zasady, zwłaszcza w odniesieniu do niektórych towarów, takich jak tytoń. Szczegółowe zasady dotyczące podatków znajdziesz na stronach instytucji, pod tym linkiem.

 

Opakowania i wysyłka paczek do dostaw w UE

 

Nie tylko obrót towarami podlega regulacjom, równie istotne dla e-commerce są przepisy dotyczące opakowań. W pierwszej kolejności dotyczą składowania i utylizacji, tak jak ostatnia dyrektywa UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych z 30 maja 2018 roku nazywana też dyrektywą plastikową. Jej celem jest ograniczenie opakowań z tworzyw sztucznych oraz plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku i wyznacza długoterminowe cele dla materiałów opakowaniowych – do 2030 roku opakowania muszą być zdatne do recyklingu co najmniej w 70%, zaś cały plastik w nich użyty powinien być przetwarzany. Unijni eksperci dostrzegają, że wraz ze wzrostem branży e-commerce problem odpadów opakowaniowych rośnie i mimo że dyrektywa plastikowa dotyczy przede wszystkim producentów i sklepów stacjonarnych, to kolejne rozporządzenia z pewnością pójdą dalej. 

 

Dodatkowo poszczególne państwa członkowskie, wprowadzają własne przepisy proekologiczne. W Niemczech od początku 2019 roku obowiązuje ustawa Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, zwana VerpackG. Przedsiębiorcy działający w Niemczech lub choćby wysyłający do tego kraju swoje towary muszą pamiętać o obowiązku rejestracji oraz zawarcia umowy o utylizacji odpadów. Dotyczy to każdego podmiotu, który wprowadza do obrotu konsumenckiego swoje towary w opakowaniach. Nieprzestrzeganie tych regulacji może skutkować wysokimi karami. Choć niemieckie regulacje mogą wydawać się rewolucyjne i daleko idące, dla przedsiębiorców posługujących się opakowaniami nie mogą być zaskoczeniem. Podobne systemy istnieją we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce i dla mniejszych przedsiębiorców mogą stanowić biurokratyczne i logistyczne wyzwanie - tutaj przeczytasz na temat opakowań w sklepach internetowych.

 

Dodatkowo należy pamiętać, że nie wszystkie przedmioty można wysyłać w standardowych paczkach. W państwach Unii, poza towarami wymagającymi specjalnych pozwoleń (np. broni) nie można w ten sposób transportować, np. biżuterii, żywych roślin czy napinaczy do pasów.

 

Inne przepisy dotyczące sklepów internetowych i dostaw w UE

 

a) RODO

 

Osławione RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, obowiązuje od 26 maja 2018 roku i dotyczy wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe. W świetle tych przepisów sklepy internetowe są administratorami danych swoich klientów, dlatego muszą dbać o ich prawidłowe zabezpieczenie przed wyciekami, a także informować o celu oraz zakresie przetwarzania danych, w tym teleadresowych. Dyrektywa wywołała duże poruszenie w firmach funkcjonujących w Unii, a jej wpływ i zasady stosowania opisano w wielu artykułach oraz poradnikach.

 

b) zakaz geoblokowania

 

W praktyce oznacza, że nie można blokować dostępu do strony internetowej i uniemożliwiać zakup towarów ze względu na lokalizację użytkownika. Niedozwolone jest też arbitralnie narzucanie języka witryny i automatyczne przekierowywanie: jeśli istnieje kilka wersji językowych strony klient powinien mieć możliwość ręcznego wyboru. Nie można też dyskryminować klientów ze względu na kraj, jeśli np. prowadzisz stronę w wersji niemieckiej i polskiej i na drugiej ceny są niższe, to zgodnie z prawem klient z Niemiec może zamówić produkt ze strony polskiej. Nie masz jednak obowiązku wysyłać towaru na teren innego kraju członkowskiego. Jeśli nie oferujesz wysyłki w danym kraju europejskim to klient powinien sam ją sobie zorganizować lub odebrać towar osobiście.

 

c) rozporządzenie o transgranicznych usługach doręczania paczek

 

Rozporządzenie, które weszło w życie 22 maja 2018 roku, ma wspierać transgraniczny handel elektroniczny, ułatwiając konsumentom i przedsiębiorstwom porównywanie cen dostaw przesyłek w całej Unii. Przepisy nakazują operatorom publikację cenników dla podstawowych usług paczkowych: krajowych i zagranicznych, a krajowi regulatorzy mają obowiązek ocenić ich przystępność dla konsumentów. Poza tym Komisja Europejska ma publikować ceny na specjalnej stronie, co umożliwi konsumentom i przedsiębiorstwom porównanie taryf transgranicznych. Ma to zwiększyć zaufanie konsumentów do zakupów poza granicami swojego kraju oraz zwiększyć konkurencyjność na rynku usług kurierskich.

 

d) kontrole sanitarne

 

Każdy kraj Unii może nakładać własne ograniczenia jeśli chodzi o kontrole sanitarne, szczególnie w przypadku produktów rolniczych i spożywczych. Z takimi regulacjami możemy mieć do czynienia w wyniku rozprzestrzeniania się różnych chorób (ostatnio Afrykańskiego Pomoru Świń) czy z aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej danego kraju. Takie ograniczenia mogą mieć jedynie okresowy charakter.

***

To pierwsza z dwóch części artykułu na temat dostaw i zwrotów w Unii Europejskiej. Kliknij w ten link, jeśli chcesz zobaczyć drugą część - poruszamy w niej temat zwrotów: w UE >> Dostawy i zwroty w Unii Europejskiej cz. 2/2 <<

Najpopularniejsze

Jak długo koronawirus utrzymuje się na powierzchni? Wpływ pandemii na zachowania klientów

 

Czy dbasz o klientów mobilnych?

 

Zadbaj o cyberbezpieczeństwo w swoim eSklepie

 

Zobacz podobne

Zagraniczna sprzedaż internetowa cz. 1/4 - jak przygotować się do ekspansji na nowe rynki?

W 2018 roku polski rynek eCommerce był...

Czytaj więcej
Historia (nie)jednej paczki - czyli co zrobić, gdy dostawa przebiega nie po naszej myśli?

Zdarzyło Ci się, że paczka przyszła spó...

Czytaj więcej
Fulfillment, cross-dock, dropshipping - czym różnią się modele logistyczne w e-commerce?

Model logistyczny to nic innego jak spo...

Czytaj więcej
Magazyn może działać lepiej 2/3: Szybkie kompletowanie zamówień

Szybkie kompletowanie zamówień musi działać według strategii i w oparciu o technologię. Wśród właścicieli eSklepów to...

Czytaj więcej
Fulfillment w Polsce - 97% klientów zadowolonych z outsourcingu logistyki

Fulfillment dopiero raczkuje na polskim...

Czytaj więcej
Obsługa zwrotów – jak poprowadzić proces, by zdobyć zaufanie klientów?

Na każdym etapie – od informacji w skle...

Czytaj więcej
Ile kosztuje fulfillment?

Przestrzeń magazynowa stała się zbyt ciasna? Organizacja logistyki wciąż zaprząta Ci głowę i nie masz czasu skupić się na generowaniu sprzedaży? Koszty pracy...

Czytaj więcej
Dostawy i zwroty poza Unią Europejską
Czytaj więcej
Podsumowanie roku 2018: Logistyka i eCommerce

Rok 2018 obfitował w ciekawe wydarzenia w branży eCommerce oraz w logistyce. Mogliśmy obserwować zdecydowane ruchy św...

Czytaj więcej
10 porad: Jak zbudować międzynarodowy sklep internetowy?

W jednym z naszych wcześniejszych artykułów zaprezentowaliśmy trzystopniową strategię cross-border dla Twojego sklepu...

Czytaj więcej
Jak Polacy kupują prezenty w sieci? Świąteczna logistyka dla eCommerce

Wg raportu "Zakupy świąteczne 2018" Del...

Czytaj więcej
Ekologiczne opakowania w eCommerce - czego oczekują konsumenci? [+ przykłady]

Obecnie mamy prawie nieograniczony dost...

Czytaj więcej
Jak długo koronawirus utrzymuje się na powierzchni? Wpływ pandemii na zachowania klientów

W ciągu ostatnich miesięcy pandemia kor...

Czytaj więcej
System WMS cz. 3/3 - wdrożenie i konfiguracja [CASE STUDY]

System WMS to narzędzie, które może wiele zmienić w logistyce e-sklepu. Jednak nawet najlepszy system nie będzie dzia...

Czytaj więcej
Zacznij sprzedawać w Niemczech!
Czytaj więcej
Pakowanie zamówień - jakich opakowań potrzebujesz i ile to kosztuje? [+ OPCJE EKO]

Jak powinno wyglądać prawidłowe pakowan...

Czytaj więcej
5 korzyści, jakie daje outsorcing logistyki w eCommerce

Dlaczego outsourcing logistyki uważany jest za dźwignię dla średniej wielkości sklepów online? Wyjaśniamy, gdzie kryj...

Czytaj więcej
Jak zoptymalizować łańcuch dostaw w sklepie internetowym?

Zoptymalizowany i w pełni funkcjonalny łańcuch dostaw to jeden z kluczowych elementów prowadzenia biznesu eCommerce....

Czytaj więcej
Logistyka międzynarodowa - definicja, poradnik przedsiębiorcy

Jeśli rynek, na którym sprzedajesz zaczyna być dla Ciebie niewystarczający, warto pomyśleć o ekspansji zagranicznej....

Czytaj więcej
Przesyłki eCommerce do Czech - Zásilkovna i Omnipack łączą siły

Właściciele polskich eSklepów coraz odważniej wkraczają ze sprzedażą na sąsiednie rynki. Teraz, dzięki współpracy z s...

Czytaj więcej
Reklamacja usługi kurierskiej krok po kroku. Jak zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie?

Reklamacja usługi kurierskiej wciąż wbu...

Czytaj więcej
Zwrot paczki - jak przebiega procedura i jakie obowiązki ma sprzedawca?

Jak zwrócić paczkę do nadawcy? Zasady n...

Czytaj więcej
Jak uporządkować pracę magazynu i w czym pomaga system WMS? cz. 1/3

Zadbanie o szybką i zgodną z zamówienie...

Czytaj więcej
Jak zarządzać logistyką sklepu internetowego, mając 3 godziny tygodniowo?

Jak zarządzać logistyką sklepu internet...

Czytaj więcej
Magazyn może działać lepiej 1/3: Sprawne dostawy

Jakie obszary w funkcjonowaniu każdego magazynu najczęściej potrzebują usprawnienia? Dlaczego branża e-commerce nie z...

Czytaj więcej
Outsourcing logistyki w eCommerce – komu się to opłaca, a komu niekoniecznie?

Outsourcing logistyki bywa przedstawian...

Czytaj więcej
Jak działają kurierzy i poczta? [COVID-19 update]

Na czym polega działanie kurierów przez koronawirusa? Opis funkcjonowania poszczególnych dostawców w dobie pandemii:...

Czytaj więcej
Sprzedaż do Niemiec, UK i USA [regulacje + LINKI]

Jak wygląda rozliczenie podatku w UK? Co powinieneś wiedzieć o sprzedaży do Niemiec czy eksporcie towarów do USA? Spr...

Czytaj więcej
Dlaczego tylko 4% polskich eCommerców sprzedaje za granicą?

Sklepów internetowych w Polsce co roku jest coraz więcej, ale tylko 4% z nich sprzedaje w innych krajach. Jak fulfill...

Czytaj więcej
6 częstych błędów, które eCommerce popełnia w logistyce

„Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi”. Ciężko podważyć słuszność tego powiedzenia, natomiast z pewnością...

Czytaj więcej
Omnipack podbija rynek niemiecki
Czytaj więcej
Czym jest Fulfillment? Tajemnica najlepszych eCommerce!

Wraz z rozwojem sklepu internetowego rosną jego potrzeby. Wiele procesów, które do tej pory można było realizować sam...

Czytaj więcej
Dlaczego tylko 4% polskich eCommerców sprzedaje za granicą?

Liczba sklepów online z roku na rok rośnie. Coraz więcej z nich otwiera się także na sprzedaż zagraniczną. Jak fulfil...

Czytaj więcej
Na jakie koszty należy się przygotować, prowadząc sklep internetowy

Mówimy sprzedaż online, myślimy duży zy...

Czytaj więcej
Wakacyjne porządki: Co możesz poprawić w swojej logistyce jeszcze tego lata?

Wprawdzie został już tylko miesiąc, ale...

Czytaj więcej
Dostawy i zwroty w Unii Europejskiej [cz. 2/2]

W pierwszej części artykułu omówiliśmy szczegółowo aspekty prawne, dotyczące dostaw w Unii Europejskiej. W tej części...

Czytaj więcej
Co zrobić z niesprzedawalnym towarem?
Czytaj więcej
Jak sprzedawać na eBay za granicę? Poradnik dla początkujących

Jak prowadzić sprzedaż na eBay i jakie warunki musi spełniać Twój sklep, by móc działać na tej platformie? Dowiedz si...

Czytaj więcej
System WMS - jak wybrać system do naszego sklepu online i ile kosztuje wdrożenie? cz. 2/3

Czy system WMS sprawdzi się w realiach...

Czytaj więcej
Wielkie porównanie brokerów usług kurierskich dla eCommerce. Co się opłaca?

1210,33 zł za jedną paczkę – nawet tyle...

Czytaj więcej
Jak przemyślany branding opakowań buduje przewagę konkurencyjną? 4 przykłady

Sprzedawcy, którzy doceniają znaczenie...

Czytaj więcej
“Dostępność: 1 sztuka”, czyli dlaczego tak ważna jest poprawna integracja systemów e-commerce

Jedną z najdroższych walut w e-commerce...

Czytaj więcej
Strategia Cross-border dla eCommerce w 3 prostych krokach

Jeśli chcesz utrzymać się na rynku i rozwijać swój biznes eCommerce, musisz przemyśleć swoją strategię rozwoju i dost...

Czytaj więcej
5 usprawnień logistycznych, które pokochają Twoi klienci

Rośnie znaczenie logistyki w strukturze całego przedsiębiorstwa - to już nie tylko zapakowanie paczki i dostarczenie...

Czytaj więcej
Strategia Cross-border dla e-Commerce w 3 prostych krokach

Przygotowaliśmy dla Ciebie trzystopniową strategię cross-border, która skupia się na ekspansji międzynarodowej Twojeg...

Czytaj więcej
Czy kurierzy pracują w soboty, niedziele i Święta?

Do Wigilii został tydzień. Tego dnia większość z nas wręczy lub rozpakuje świąteczne prezenty. Prezenty, z których cz...

Czytaj więcej

Zapewnij swoim Klientom customer experience na poziomie światowych gigantów

Darmowa wycena